Privacy Statement & Disclaimer

Disclaimer Uw Stad Werkt B.V.

Door de website te gebruiken stemt u in met de disclaimer. Het onderstaande is van toepassing:

 1. De inhoud van onze website is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden van het getoonde. Daarbij aanvaardt hij geen aansprakelijkheid bij schade wegens onvoldoende actualiteit van het getoonde en kan niet gehouden worden de eventueel als gevolg daarvan geleden schade te vergoeden.
 2. Tevens sluiten wij alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Uw Stad Werkt.
 3. Uw Stad Werkt sluit daarnaast iedere aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan c.q. is veroorzaakt als gevolg van fouten en/of grove opzet van ondergeschikten en niet-ondergeschikten.
 4. Uw Stad Werkt zal haar best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de diensten virusvrij zijn, maar kan dit helaas niet garanderen. Uw Stad Werkt staat dan ook niet in voor de veiligheid van de website. Gebruik van de website geschiedt vrijwillig en is dan ook geheel voor eigen rekening en risico.
 5. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Uw Stad Werkt nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
 6. Uw Stad Werkt behoudt het recht om te stoppen met de community (of delen van de community te verwijderen) en is dan niet verplicht om alle geplaatste content beschikbaar te houden. Uw Stad Werkt kan niet aansprakelijk gesteld worden doordat geplaatste content niet meer beschikbaar is.
 7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik of delen van de getoonde inhoud of delen daarvan dient schriftelijk aan de eigenaar te worden verzocht.
 8. De eigenaar behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken.
 9. Wij houden ons het recht voor de informatie op deze website, inclusief de inhoud van deze disclaimer, zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Voor al uw vragen, opmerkingen en overige communicatie betreffende deze website kunt u via de e-mail contact opnemen.

Privacyverklaring

Uw Stad Werkt is een vacatureplatform waarbij werkgevers en werkzoekende bij elkaar worden gebracht. Deze website ondersteunt dit door informatie over het platform te verstrekken. Hierbij worden een beperkt aantal persoonsgegevens verwerkt. Deze privacyverklaring bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website Lage Weide Werkt. Wij zullen uw gegevens altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze verklaring geeft aan hoe en waarom wij persoonsgegevens verzamelen, en waarvoor deze gegevens zullen worden gebruikt.

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van onze privacyverklaring.

Contactgegevens

Uw Stad Werkt B.V.
IJsselveld 6B
3417 XH Montfoort
E-mail: info@uwstadwerkt.nl
KvK-nummer: 81603738

Uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor een ander doeleinde verwerken dan in deze privacyverklaring is aangegeven. Daarnaast wordt uw persoonlijke informatie niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor meer informatie over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met info@uwstadwerkt.nl.

Uw Stad Werkt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten/website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Gegevens die u aan ons verstrekt via onze websites, zoals bij het job-alert;
 • Gegevens getoond in het contactformulier;
 • IP-adres;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Demografische gegevens;
 • Internetbrowser en apparaat type.

Doelen

Alle gegevens die wij verzamelen, gebruiken wij voor de hierna beschreven doeleinden:

 • Ten behoeve van onze dienstverlening
 • Het (gevraagd) opsturen van informatie;
 • Het gebruik op onze website te analyseren;
 • Het verhelpen of diagnosticeren van technische problemen;
 • Het inzetten van cookies.

Bewaartermijn

Uw Stad Werkt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor onderstaande categorieën van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
IP-adres 26 maanden websiteverbetering
Gegevens over uw activiteiten op onze website 26 maanden websiteverbetering
Demografische gegevens 26 maanden websiteverbetering
Internetbrowser en apparaat type 26 maanden websiteverbetering

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door uw browser of applicatie op de harde schijf van uw apparatuur worden bewaard. Wij gebruiken technische en functionele cookies. Deze worden noodzakelijk gebruikt voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Wij maken tevens gebruik van analytische cookies om de effectiviteit en kwaliteit van onze website te meten. Deze cookies hebben geen of slechts een geringe impact op uw privacy.

U kunt via uw browser-instellingen aangeven dat u automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. Het kan echter voorkomen dat onze website dan niet optimaal kan worden gebruikt.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Google Analytics is een dienst van Google om statistieken en data van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.

Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten. In het geval u meer informatie wenst over de verwerking van uw gegevens door Google verwijzen wij u naar de website: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Social media cookies

Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Deze buttons werken via cookies die van de social media platformen afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft daarnaast het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Voornoemde verzoeken dienen te geschieden per e-mail naar info@uwstadwerkt.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw verzoek.

Uw Stad Werkt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons.

Derde partijen

Wij zullen uw persoonlijke informatie in bepaalde gevallen delen met derden voor zover: u hiervoor uw toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of indien een wettelijk voorschrift of een bevoegde autoriteit dit verplicht.

Beveiliging en veiligheid

Uw Stad Werkt heeft de passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in lijn met de geldende wet- en regelgeving, zijn beschermd tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging. Alhoewel wij ons inspannen om onze informatiesystemen te beschermen, kan geen enkele website, mobiele applicatie, computersysteem of verzending van gegevens via het internet of enig ander openbaar netwerk garanderen dat het 100% veilig is. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de e-mail: info@uwstadwerkt.nl.

Privacyverklaring kinderen

Wij begrijpen hoe belangrijk het is om privacy te beschermen wanneer u gebruikmaakt van onze online diensten. Wij hechten met name aan de bescherming van de privacy van kinderen die onze online diensten bezoeken of gebruiken. Omdat wij niet kunnen controleren of bezoekers minderjarig zijn, moedigen wij ouder(s)/voogd(en) aan om de activiteiten van hun kinderen online te monitoren. Wij willen hiermee voorkomen dat deze gegevens zonder toestemming van de ouders zijn verzameld. In het geval u vragen hebt hierover of u wenst gegevens te laten verwijderen, neem dan contact met ons op via info@uwstadwerkt.nl.

Wijzigen privacyverklaring

Uw Stad Werkt kan deze privacyverklaring wijzigen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in lijn met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van uw gegevens. Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@uwstadwerkt.nl.

Contactpersoon voor privacyzaken

Ben Breedveld is de functionaris gegevensbescherming van Uw Stad Werkt. Hij is te bereiken via info@uwstadwerkt.nl.

Job-alert instellen

Vul je e-mailadres in en je wordt op de hoogte gehouden van nieuwe vacatures op basis van jouw zoekopdracht.

VakgebiedWe gaan uiteraard zorgvuldig om met je gegevens. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.